พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / ค่านิยมหลัก / สมรรถนะของโรงเรียน

          พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
6. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย
       
        ค่านิยมหลัก (
Values)
             เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

        สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)
R : Relation ship     : ประสานงานแบบมีส่วนร่วม
O : Organization     : องค์กรแห่งการเรียนรู้
M : Moral             : คุณธรรม จริยธรรม
K : Knowledge       : องค์ความรู้
L : Learning           : การเรียนรู้
A : Assessment       : การประเมิน
O : Opportunity      : โอกาสทางการศึกษา