คำขวัญ / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

        คำขวัญ
   "รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ"        


       วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรคุณภาพด้านการศึกษา สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
มีทักษะชีวิตและอาชีพที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง